2018
* Programs available as hyperlink on club name
December
16 Metro GC
30 Metro GC
2019
January July
6 Metro GC 2-7 Amarillo - TX State Shoot
6 Amarillo GC 6 Capital City Big 50
13 Metro GC 12-14 Ft Worth - SW Zone
20 Metro GC 12-14 El Paso - SW Zone
27 Metro GC 12-14 Amarillo - SW Zone
13 Capital City Big 50
February
3 Metro GC August
3 Amarillo GC 3 Capital City Big 50
10 Metro GC 3-4 Amarillo GC
17 Ft Worth T&S 10 Capital City Big 50
24 Waco GC 31-2 Amarillo GC
March September
2 Capital City Big 50 6-8 NSC - Zone V
2-3 Amarillo GC 13-15 Palmer GC
9 Capital City Big 50 15 Capital City Big 50
17 Palmer GC 21 Capital City Big 50
17 Waco GC
29-31 Fort Worth T & S October
5 Capital City Big 50
April 5-6 Amarillo GC
2-7 NSC - SW Grand 11-13 Fort Worth T & S "Bair Hatcher Memorial"
6-7 Amarillo GC 12 Capital City Big 50
13 Capital City Big 50
20 Capital City Big 50 November
27-28 Waco GC 2 Capital City Big 50
3 Amarillo GC
May 10 Capital City Big 50
3-5 Amarillo GC
4 Capital City Big 50 December
5 Palmer GC 1 Amarillo GC
11 Capital City Big 50
17-19 Waco - Zone IV
25-27 Amarillo GC
June
1 Capital City Big 50
8 Capital City Big 50
14-16 Amarillo - Zone I
23 Waco GC
29-30 Amarillo GC